(02) 844 35 70
(02) 844 35 74
(02) 844 35 75

 

POLITIKA VODENJA

 

Politiko in cilje kakovosti ter okoljsko politiko z okoljskimi cilji postavlja vodstvo podjetja v okviru splošne poslovne politike z letnimi poslovnimi načrti.

 

Politika kakovosti

 

Politika podjetja MSK d.o.o. je zavezanost k vzdrževanju nivoja kakovosti proizvodov in poslovanja v skladu z zahtevami, potrebami in željami odjemalcev. Zadovoljevanje odjemalcev je prednostna naloga, ki se kaže predvsem v proizvodnji in prodaji proizvodov v želeni kvaliteti, svetovanju odjemalcev, točnih dobavah in čim krajših rokih. 

Z odjemalci vzpostavljamo dolgoročen partnerski odnos, tako da skupaj načrtujemo nadaljnje usmeritve. Z izvajanjem stalnih izboljšav proizvodov in procesov sledimo najnovejšim trendom v panogi. Spodbujamo inovativnost vsakega posameznika v podjetju MSK d.o.o. in prisluhnemo spoznanjem odjemalcev. Ključna usmeritev zaposlenih je v osvajanju novih znanj, kar se kaže z intenzivnim izobraževanjem na vseh področjih.

 

Razvojna politika in strategija družbe do leta 2016 je postati družba, ki bo v vseh pogledih primerljiva s tovrstnimi evropskimi družbami, kar pomeni predvsem višjo produktivnost ob optimalnih stroških in vodenju politike kakovosti poslovanja kot je opredeljeno v poslovniku.

 

Okoljska politika

 

Vodstvo podjetja MSK d.o.o. se obvezuje in prevzema popolno odgovornost do obvladovanja svojih vplivov do okolja. Prizadevamo si k nenehnemu izboljševanju našega odnosa do okolja in zmanjševanju negativnih vplivov na okolje ter s tem preprečevanju onesnaževanja.

 

V podjetju MSK d.o.o. spremljamo in izpolnjujemo okoljevarstvene zakonodajne zahteve ter sprejete okoljevarstvene smernice s področja naše panoge in druge zahteve, na katere smo pristali in so v zvezi z okoljskimi vidiki, ki smo jih prepoznali.

 

Kot proizvajalec embalaže iz valovitega kartona posvečamo stalno skrb in si nenehno prizadevamo zmanjševati porabo vseh energentov ter ustvariti čim boljši izkoristek osnovnih surovin in materialov. V okviru izvajanja okoljske politike in okvirnih izvedbenih ciljev posvečamo stalno skrb najbolj racionalni rabi naravnih virov. Zmanjševanju vplivov na okolje posvečamo posebno skrb že pri načrtovanju in projektiranju naprav ter postopkov in ne nazadnje pri zaključku življenjskega cikla naših proizvodov. Naša cilj je, da na vseh področjih zagotovimo nenehno zmanjševanje letnih izpustov ogljikovega dioksida in s tem zagotavljamo stabilno ravnovesje podnebja.

 

Okoljska politika je na voljo vsem poslovnim partnerjem in vsem zainteresiranim strankam. Okoljska politika je posredovana vsem, ki delajo za ali v njenem imenu, skupno s postopki in zahtevami, ki se na njih nanašajo. Pripravljeni smo na dialog z vsemi, ki so kakorkoli zainteresirani za naše poslovanje in odnos do okolja.

 

Vsi zaposleni v podjetju MSK d.o.o. se zavedamo in razumemo politiko kakovosti in okoljsko politiko, ki je posredovana vsem zaposlenim preko sistema notranjega komuniciranja.
 

V podjetju MSK d.o.o. se zavezujemo:

 
  • da bomo tudi v bodoče proizvajalci embalažnih izdelkov iz okolju prijaznega materiala;
  • da bo tudi v bodoče upravljanje z okoljem del načrtov družbe, s ciljem stalnega vzdrževanja minimalnih negativnih vplivov na okolje;
  • da bomo stalno izboljševali delovne pogoje zaposlenih in dosledno izvajali izobraževanje zaposlenih skladno z okoljsko zakonodajo;
  • da bomo tudi v bodoče ob upoštevanju okoljevarstvene zakonodaje v največji možni meri preprečevali onesnaževanje okolja;
  • da bomo tudi v bodoče načrtovali tehnologijo izdelave proizvodov na tak način, da bo obremenjevanje okolja pri njihovi proizvodnji, uporabi in odlaganju po uporabi čim manjše;
  • da bomo  stalno izboljševali proizvodni proces s ciljem racionalizacije porabe osnovne surovine in optimiziranja pri tem nastalega tehnološkega izmeta.

 

Okoljska politika je na voljo vsem poslovnim partnerjem in vsem zainteresiranim strankam. Okoljska politika je posredovana vsem, ki delajo za ali v njenem imenu, skupno s postopki in zahtevami, ki se na njih nanašajo.
 

Pripravljeni smo na dialog z vsemi, ki so kakorkoli zainteresirani za naše poslovanje in odnos do okolja.

 

Vsi zaposleni podjetja MSK d.o.o. se zavedamo in razumemo politiko kakovosti in okoljsko politiko, ki je posredovana vsem zaposlenim preko sistema notranjega komuniciranja.

 

KAKOVOST IN VAROVANJE OKOLJA - TEMELJNE VREDNOTE PODJETJA

 

 

Pomembno je, da sta naša sistema kakovosti in ravnanja z okoljem integrirana v celovit sistem, ki je močno orodje za uspešno vodenje in poslovanje družbe. Prav razumevanje in uporaba teh orodij nam omogoča bolj strokovno in produktivno delo v vseh segmentih poslovanja družbe. To dokazujejo tudi rezultati rednih preverjanj proizvodnih procesov, dobavljenih surovin - materialov ter končnih izdelkov.

 

Za uspešno izvajanje sistema kakovosti in ravnanja z okoljem je pomemben strokovni kader s področja predelave valovitega kartona, ki je značilen za dejavnost naše družbe v najširšem smislu. Gre za področje, kjer si brez ustreznih standardov, norm in predpisov ni mogoče zamisliti nobene dejavnosti ali izdelka. Vsaj takšnega ne, ki bi uspešno prestal preizkus kontrole kakovosti in ki bi našel kupca na trgu med številnimi konkurenti. Vse to dokazuje, kako pomembno je sistem kakovosti ter varstvo okolja nenehno  vzdrževati in izpopolnjevati.

 

Naši številni referenčni poslovni partnerji (kupci in dobavitelji) so temelj za naše samozavestne nastope na slovenskem in tujih trgih ter sejmih in predstavitvah. Poslovno se povezujemo z najuspešnejšimi podjetji doma in tujini.

Pri nas vedno velja načelo, da je kupec partner. Zato pri našem poslovanju dosledno upoštevamo partnerski odnos in na ta način poudarjamo vzajemni interes za visoko kakovost in racionalno izdelavo proizvodov.

 

Na področju kakovosti smo v cilje kakovosti zapisali, da želimo več kot 80% zadovoljnih kupcev, všečen, kakovosten in okolju prijazen končni proizvod, vsaj tri inovativne predloge zaposlenih v poslovnem letu in vsaj eno obliko izobraževanja na vsakega zaposlenega na leto.

 

V okoljskih okvirnih in izvedbenih ciljih si zadajamo prednostne naloge pri zaščiti okolja, ki našemu podjetju zagotavljajo nenehno izboljševanje našega odnosa do okolja in razumevanje pomena okoljevarstva pri naših kupcih. Naš cilj je tudi, da odpadke nastale v proizvodnem procesu v čim večji meri preusmerimo v ponovno  predelavo. Smo tudi podpisnik pogodbe s Slopak-om.

 

V podjetju MSK d.o.o. že nekaj let rešujemo okoljske probleme, ki zahtevajo tudi večje materialne stroške. Z izvajanjem tehničnih ukrepov preprečujemo ali zmanjšujemo onesnaženje v okolju. Z vzpostavitvijo uravnoteženega sistema ravnanja z okoljem pa želimo povečati zaupanje strokovne in ostalih javnosti, ki pogosto ocenjuje proizvodne aktivnosti kot negativni vpliv na okolje.

Zavedamo se, da vse naše dejavnosti do okolja niso povsem prijazne, saj so povezane s porabo naravnih virov in vplivajo na okolje. Naša odgovornost do okolja in upoštevanje načel trajnostnega razvoja v poslovni filozofiji nas stalno usmerjata v iskanje vedno boljših tehnoloških rešitev, rešitev pri ravnanju z odpadki, s surovinami, tehnološko vodo in z naravo.

 

Stalno izboljševanje poslovnih procesov z vodenjem integriranega sistema kakovosti in okolja je izhodišče naše poslovne politike, s katero dolgoročno zagotavljamo izpolnjevanje zahtev in večanje zadovoljstva kupcev ter doseganje takšnih poslovnih rezultatov, ki stopnjujejo zaupanje lastnikov in zaposlenih v družbi, njihovo zadovoljstvo ter ohranjanje podobe okolju prijaznega podjetja v javnosti.

 

V naših pisarnah ne nastane veliko odpadkov, saj večina dela poteka v elektronski obliki, vendar smo odločeni in vse odpadke dosledno ločujemo. Zaradi ločenega zbiranja odpadkov smo uvedli posebne koše za papir, različne vrste plastične embalaže, tonerjev in kartuš tiskalnikov, izpraznjenih baterijskih vložkov, žarnic in sijalk ter več drugih odpadkov, ki jih oddajamo na uničenje ali nadaljnjo predelavo.

 

                                                                                                                                         Srečko Kapun, direktor

                                                                                                                                                  

       

MSK d. o. o.
Kolodvorska cesta 25
2310 Slovenska Bistrica

E-mail:
info@msk.si

Pošljite povpraševanje

Podjetje:

Kontaktna oseba:

Email:

Telefon:

Sporočilo: 

Našim strankam nudimo brezplačno parkiranje.

 

 

 

 

Znak Zelena pika

 

Zelena pika pomeni, da je podjetje, ki je izdelek dalo na trg, finančno vključeno v sistem ločenega zbiranja odpadne embalaže.

 

 

QR-Code podatki 

QR-Code podatki o podjetju

 

QR-Code lokacija 

QR-Code lokacija podjetja